Regulamentul concursului poate fi citit mai jos sau poate fi descărcat în format pdf de aici

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

PACK ROMANIA

EDIȚIA a-2-a – 2018

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „PACK ROMANIA” (denumit în continuare “PACK”) este S.C. SEMANTIKA PUBLISHING SRL (denumită în continuare “Organizatorul”) cu sediul social în strada Izvorul Oltului nr 2, bl 25, scara D, etaj 1, ap 49, sector 4 București, înregistrată în Registrul comerțului cu numărul J40/12914/1998, având CUI RO11359558.

SECȚIUNEA 2. SCOP, ARIA ȘI DURATA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul Romaniei în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Scopul concursului este acela de a crea și produce o etichetă și un ambalaj de tip “4-pack” (pentru 4 sticle de bere), denumite în continuare ambalaj, pentru o sticlă de bere. Berea este produsă de SC Matache Beraru SRL, denumită în continuare “Client” într-o ediție limitată.

Clientul va întocmi un caiet de sarcini, denumit în continuare “brief” care va conține indicațiile referitoare la creația ambalajului.

Concursul va începe la data de 24 septembrie 2018, ora 00:00 și se va încheia la data de 23 noiembrie 2018, ora 00:00, perioadă numită în continuare „perioada concursului”.

Concursul se va desfășura în două etape. Prima etapă începe la data de 24 septembrie 2018, ora 00:00 și se va încheia la data de 30 octombrie 2018, ora 23:59, perioadă denumită în continuare “etapa 1”, iar a doua etapă va începe la data de 12 noiembrie 2018, ora 00:00 și se va încheia la data de 23 noiembrie 2018, ora 23:59, perioadă denumită în continuare “Etapa 2”.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La concurs poate participa orice persoană fizică cu naționalitate română, indiferent dacă are reședința în România sau nu, cu vârsta mai mare de 18 ani. În concurs se pot înscrie și cetățeni ai Republicii Moldova care respectă criteriile de eligibilitate menționate mai sus.

Studiile universitare în domeniu nu sunt imperative, însă competențele tehnice trebuie dovedite printr-o aplicație coerentă și completă.

Participanții se înscriu în concurs prin introducerea datelor personale de contact și al proiectelor în format electronic conform instrucțiunilor din secțiunea 7.

Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Fiecare participant trebuie să fie deținătorul drepturilor intelectuale și de proprietate asupra proiectului/proiectelor prezentat/e. Fiecare participant poate înscrie unul sau mai multe proiecte.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

Etapa 1

Participanții se vor putea înscrie în concurs în intervalul 24 septembrie 2018, orele 00:00 până cel târziu la data de 30 octombrie 2018, orele 23:59, prin completarea secțiunii de înscriere disponibilă online la adresa: www.pack-romania.ro

Informațiile ce trebuie completate sunt următoarele:

–           nume, prenume

–           data nașterii

–           număr de telefon

–           adresa

–           cod înscriere

–           fișier care conține proiectul ambalajului

Participanții sunt obligați să trimită proiectele create odată cu înscrierea în concurs.

Codul de înscriere este generat de către participant după formatul: 10 cifre și litere, primele 6 vor reprezenta data naşterii concurentului ZZ-LL-AA, ultimele 4 cifre și litere fiind alese aleator. (ex: 120387M0B7).

Proiectul tip pdf trebuie salvat și trimis cu denumirea codului de înscriere.

Câștigătorul/câștigătorii vor fi identificați după codul de înscriere.

Fiecare înscriere trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi luată în considerare de către comisie:

 • să conțină datele de identificare mai sus menționate (nume, prenume, data nașterii, număr de telefon, adresă).
 • să fie însoțită de cel puțin un proiect de design de ambalaj care să respecte indicațiile din cerințele concursului
 • să îndeplinească condițiile tehnice de predare specificate în secțiunea 7.
 • Să respecte cerințele din brief-ul întocmit de client

Proiectele trimise după termenul limită de înscriere în concurs, nu vor fi luate în considerare. Participanților nu li se impune o limită asupra numărului de proiecte ce pot fi înscrise în concurs.

Astfel fiecare participant poate înscrie un număr nelimitat de proiecte în concurs, dar cu condiția să respecte prevederile și detaliile tehnice specificate la secțiunea 7.

Fiecare participant trebuie să fie obligatoriu deținătorul drepturilor intelectuale și de proprietate asupra proiectelor înscrise în concurs.

Participarea la acest concurs este gratuită.

Înscrierea proiectelor în concurs se efectuază pe răspunderea participantului. Prin înscrierea în concurs, participantul se declară deținătorul drepturilor intelectuale și de proprietate asupra proiectului/proiectelor depus/depuse.

Juriul desemnat va alege cinci înscrieri, denumite în continuare “finaliști” care se vor califica în Etapa 2.

Cei cinci finaliști trebuie să poată demonstra că sunt deținătorii drepturilor intelectuale și de proprietate asupra proiectelor depuse.

Organizatorul este absovit de orice răspundere în situații care vizează drepturile intelectuale și de proprietate asupra proiectelor depuse în concurs.

Persoanele care au sesizări sau plângeri referitoare la drepturile de proprietate se vor adresa organelor statului competente. La cererea acestora, Organizatorul va pune la dispoziție datele de identificare ale persoanei reclamate astfel încât disputa să fie soluționată fără intervenția Organizatorului.

În situații de plângere vizând drepturile intelectuale și de proprietate, Organizatorul va suspenda proiectul în cauză până la soluționarea disputei.

Etapa 2.

Etapa 2 se va desfășura între 12 noiembrie și 23 noiembrie 2018.

Cei cinci finaliști vor forma echipe cu cinci companii de producție selectate în prealabil de organizator.

Fiecare echipă va trebui să producă ambalajul selecționat de către juriu ca finalist.

Toate lucrările vor trebui predate de către fiecare echipă Organizatorului până la data de 23 noimebrie 2018 ora 23.59.

SECȚIUNEA 5. PREMII

În cadrul prezentului concurs se va  acorda 1 (un) premiu în bani în valoare totală netă de 2000 de euro.

Câștigătorii prezentului concurs vor cesiona integral, în totalitate și pe termenul maxim prevăzut de lege drepturile de proprietate asupra proiectului desemnat câștigatoare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi premii speciale, dacă consideră de cuviință și în limita posibilităților.

Premiul se va acorda echipei câștigătoare, desemnată de către juriu și se va împărți dupa cum urmează:

 • 1000 de euro finalistului din echipa declarată câștigătoare.
 • 1000 de euro producătorului din echipa declarată câștigătoare

Organizatorul va plăti valoarea premiului la cursul Euro – Lei afișat de Banca Naționala a Romaniei din ziua desemnării câștigătorilor.

Premiile se vor acorda în termen de maxim 90 de zile de la decizia juriului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu alege niciun câștigător dintre proiectele înscrise în concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a păstra în arhiva toate proiectele înscrise în concurs pentru o perioadă de 6 (șase) luni. Dacă în cele 6 (șase) luni, Organizatorul decide că nu dorește să înceapă o colaborare pe baza niciunui alt proiect înscris în competiție, proiectele vor fi returnate proprietarilor de drept, care vor avea libertatea să le folosescă după cum consideră.

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către caștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit și să depună declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile aferente premiilor din acest regulament. Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului.

SECTIUNEA 6. PROCEDURA DE DESEMNARE A CÂȘTIGĂTORILOR ȘI JURIUL

În termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, juriul se va întruni pentru a delibera și desemna proiectele câștigătoare.

Data de anunțare a câștigătorilor va fi 28 noiembrie 2018. Câștigătorul/Câștigătorii vor fi anunțati personal înainte ca informația să fie făcută publică pe website-ul www.pack-romania.ro și rețelele Social Media.

După deliberarea juriului, în termen de maxim 48 de ore, câștigatorii (dacă există) vor fi anunțați de către reprezentanții Organizatorului asupra câștigului.

Criterii de jurizare:

 1. Relevanța proiectului
 2. Estetică
 3. Originalitate
 4. Funcționalitate
 5. Costuri de producție

Juriul va fi format din specialiști în domeniu și va fi anunțat public, în secțiunea dedicată în site și pe canalele de Social Media corespunzătoare.

Decizia asupra câștigătorilor se va lua prin vot unanim.

SECȚIUNEA 7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ȘI REGULI DE TRIMITERE A PROIECTELOR

Trimiterea proiectelor se va face până cel tarziu la data de 30 octombrie 2018, orele 23:59, prin completarea câmpului specific disponibil pe www.pack-romania.ro. Orice înscriere înregistrată după această dată și ora nu va mai fi luată în considerare.

Fiecare înscriere trebuie să conțină, codul de înscriere al participantului trebuie să fie trecut în chenarul din colțul dreapta – sus, cu caractere de 16 (șaisprezece) puncte.

Orice alt semn, inscripție, logo sau notiță ce poate duce la identificarea participantului va duce la descalificarea proiectului.

Proiectele înscrise trebuie să fie în format pdf. Dimensiunea maximă a fișierului trimis trebuie să fie 10 mb.

Se recomandă folosirea de materiale naturale precum: hârtie, carton, lemn, plută, ceramică, sticlă, piatră. Nu se recomandă înscrierea de proiecte ce au în componență piese din mase plastice ce necesită realizarea sau achiziționarea de matrițe speciale complexe sau utilaje grele.

Organizatorul își rezervă dreptul de a alege drept câștigător un proiect compatibil cu tehnologia disponibilă.

SECTIUNEA 8. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

8.1.      Organizatorul, în vederea desfășurării concursului, prelucrează datele personale ale participanților la acest concurs în conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele înscrise în concurs își exprima acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului.

8.2.      Datele cu caracter personal vor fi stocate de către Organizator pentru o perioadă de maximum 90 de zile de la încheierea concursului și nu vor fi dezvăluite către terți.

8.3.      Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanților. Participantul la concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului, în atenția Departamentului de Marketing, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

8.4.      Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislația în vigoare.

8.5.      Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la concurs va transmite o cerere scrisă, datată și semnata către Organizator.

SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1.      Organizatorul concursului nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

9.1.1.   Pierderile sau întârzierile înscrierilor generate de defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului;

9.1.2.   Situațiile în care mai mulți participanți încarcă aceleași proiecte. În astfel de situații va fi validat acel participant care face dovada cumulativă că: a) poate dovedi că este titularul drepturilor de autor și imagine asupra materialelor trimise; și b) este titularul contului cu datele personale (nume, prenume, număr de telefon) cu care s-a înscris în Concurs;

9.1.3.   Situațiile în care datele furnizate în formularul de înscriere sunt incomplete, inexacte sau incorecte; aceste situații pot determina invalidarea participării;

9.1.4.   Situațiile în care același proiecte apar în contul mai multor utilizatori, în acest caz se validează prima înscriere în ordine cronologică care îndeplinește cumulativ și condițiile de la punctul  9.1.2

9.1.5.   Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în Concurs;

9.1.6.   Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;

9.2.      Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în concurs. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

9.3.      Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant din concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează  bunul mers al concursului.

9.4.      În cazul în care participanții la concurs formulează o solicitare a cărei soluționare nu a fost prevăzută în prezentul regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi un răspuns conform propriilor decizii sau, dacă este cazul, în conformitate cu legea în vigoare.

9.5.      Fiecare participant la Concurs declară că îndeplinește toate condițiile legale pentru participare.

SECȚIUNEA 10. FORȚĂ MAJORĂ

10.1.    Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

10.2.    Dacă o situație de fortă majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă vor invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice participanților la Concurs existența acesteia în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția cazului de fortă majoră.

10.3.    În înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente, fără a se limita la acestea:

a) pierderea bazelor de date;

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiilor;

c) tentative de fraudă a mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

10.4.    Enumerarea din art. 10.3. nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

SECȚIUNEA 11. LITIGII ȘI FRAUDE

11.1.    În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente, aflate pe raza sediului social al Organizatorului.

11.2.    Eventualele reclamații legate de desemnarea câștigatorilor se vor putea trimite pe următoarea adresă S.C. Semantika Publishing S.R.L, strada Peneș Curcanul, numarul 20, camera 2, sector 3 București, în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la data publicării listei tuturor câștigătorilor. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație.

11.3.    Organizatorul este îndreptațit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta Concursul.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare la data publicării actelor adiționale ce conțin aceste modificări.

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișarea pe site-ul www.pack-romania.ro, fiind de asemenea disponibil oricărei persoane adresând o cerere scrisă în acest sens la adresa de email concurs@pack-romania.ro în perioada 24 septembrie 2018 – 23 noimebrie 2018.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.